صنایع فناوری طراحان بهینه

سوالات متداول

سوالات خود را جستجو کنید، در صورتی که سوال در سایت موجود نیست سوال خود را با ما در میان بگذارید

ابتدا به آدرس support.tbcom.ir مراجعه کنید نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد کنید و روی دکمه ورود کلیک کنید سپس بایستی کلمه عبور خود را تغییر دهید، کلمه عبور باید شامل حروف و اعداد و هم چنین حداقل 6 کاراکتر باشد در پایان اطلاعات پایه سیستم یعنی شرکت طراحان بهینه، دفتر مرکزی و سال جاری را انتخاب نمایید. با تایید اطلاعات از سیستم خارج شده و بایستی با کلمه عبور جدید وارد سیستم شوید در اخر تایید و مجددا وارد سیستم شوید
شرایط انتقال حساب ها به عنوان بخشی مستقل در نظام حسابداری بخش عمومی در نظر گرفته شده است. بر این اساس بایستی اطلاعات گذشته به تفکیک حساب های تفصیلی به سیستم جدید منتقل شود که این امر نیازمند بررسی همه جانبه اسناد سنواتی است. در خصوص قابلیت اتکای اطلاعات نیز بایستی پیگیری لازم صورت گیرد و حتی الامکان اطلاعات صحیح به سیستم حسابداری جدید وارد شود.
فرآیند تدوین استانداردها، فرآیندی تدریجی است بر این اساس تدوین و ابلاغ استانداردهای حسابداری به صورت یکباره باعث به تاخیر افتادن تحول در نظام مالی و محاسباتی کشور می شود. نظام حسابداری بخش عمومی با توجه به استانداردهای مصوب و رعایت قوانین ومقررات مربوط تدوین شده است و در صورت عدم وجود استاندارد در مورد موضوعی خاص، از استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی یا استانداردهای حسابداری مالی استفاده گردیده است.
خیر. این نظام عیناً بر اساس استانداردهای بخش عمومی تدوین شده است و در مواردی که در متن استاندارد ثبت معینی مشخص گردیده، متن مذکور در نظام حسابداری بخش عمومی لحاظ شده است.
از آن جایی که وجوه مربوط اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای صرف ایجاد یا تحصیل دارایی ها می شود، اصولاً این موارد در صورت وضعیت مالی منعکس می گردد. علی ای حال وجوه مربوط طبق طبقه بندی بودجه ای و بر اساس مبنای قابل مقایسه بایستی در صورت مقایسه عملکرد بودجه نیز نمایش داده شود.
شناسایی دارایی های که قبلاً در حساب ها منظور نشده است بایستی بر اساس دستورالعملی که توسط اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار تهیه می شود، صورت گیرد. بر این اساس در خصوص استفاده از نظر کارشناس رسمی یا کارشناس دستگاه با تایید نماینده اداره کل اموال دولتی و یا موارد دیگر در ارزیابی دارایی ها و همچنین زمان بندی شناسایی تصمیم گیری خواهد شد.
استاندارد شماره 5 دارایی های میراث ملی را مستثنی نموده است
خیر، همچنان طبق سابق لیست را به خزانه تقدیم و حقوق را دریافت می کنیم . ولیکن ثبت حسابها تغییر کرده و شکل گزارشگری اصلاح و برمبنای تعهدی شده و تمامی قوانین و مقررات طبق قانون محاسبات به قوت خود باقی است. رویه پرداخت و قوانین و مقررات مربوط به حقوق و مزایای مستمر کارکنان همانند رویه قبل می باشد ولی نحوه شناسایی آن بر مبنای تعهدی انجام می شود.
حساب های بودجه ای مبنای تهیه فرم های عملکرد بودجه می باشند. فرم های عملکرد سنواتی نیز بر اساس اطلاعات سطح تفضیلی انتقالی تکمیل می شوند. در ابتدای هر سال نیز سطح تفضیل مانده حساب های بودجه ای سال قبل از سال جاری به انتقالی تغییر می یابد.
خیر، حساب های بودجه ای به تفکیک سال جاری و انتقالی تعیین شده است . حساب های بودجه ای در سطح انتقال به منظور شناسایی عملکرد بودجه ای حساب های سنواتی و مصرف نشده در نظر گرفته شده است.
پیش پرداخت مربوط از دفاتر خارج و هزینه شناسایی شده نیز بعنوان یک حساب موقت در صورت تغییرات در وضعیت مالی منعکس می شود.
خیر، حساب های بودجه ای به منظور کنترل های بودجه ای، تهیه فرم های عملکرد بودجه ای و صورت مقایسه بودجه و عملکرد شناسایی و نگهداری می شوند.
در مبنای تعهدی معاملات و سایر رویدادها در زمان وقوع ( و نه در زمان دریافت و پرداخت وجه نقد ) شناسایی و در اسناد و مدارک حسابداری ثبت و در صورتهای مالی دوره های مربوط انعکاس می یابند . بسیاری از هزینه ها بر مبنای رابطه مستقیم مخارج تحمل شده با درآمد های تحصیل شده در صورت سود و زیان شناسایی می شوند . شناسایی هزینه آب ، برق و تلفن اسفند ماه که قبوض مربوط در سال بعد وصول و پرداخت می شوند ، که برای این گونه هزینه ها باید ذخیره منظور نمود . قابل ذکر است که در میان صورتهای مالی اساسی ، تنها صورت جریان وجه نقد(که اطلاعات مربوط به جریان های نقدی را ارائه می کند ) بر مبنای نقدی تهیه می شود .
زمانی که بتوان ما حصل معامله ای را که متضمن ورود جریان های نقدی است را بگونه ای اتکا پذیر اندازه گیری نمود ، درآمد قابل شناسایی خواهد بود .اما ما حصل معامله زمانی به گونه ای اتکا پذیر قابل اندازه گیری است که کلیه شرایط زیر تحقق یافته باشند : -جریان ورود منافع اقتصادی به درون واحد تجاری محتمل باشد . -مبلغ درآمد بگونه ای اتکا پذیر قابل اندازه گیری باشد . -میزان تکمیل معامله بگونه ای اتکاپذیر قابل اندازه گیری باشد . -مخارجی که در ارتباط با ارائه خدمات تحمل شده یا خواهد شد ،بگونه ای اتکا پذیر قابل اندازه گیری باشد .
رویدادهای تعدیلی یعنی اینکه شواهدی مبنی بر شرایط موجود درتاریخ ترازنامه فراهم می آورد و مستلزم تغیر ارقام قابل درج در صورتهای مالی است رویدادهای غیر تعدیلی: این دسته از رویدادها بیانگر شرایط ایجاد شده بعد از تاریخ ترازنامه هستند و باید در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی افشا شود
موجودی مواد و کالا به داراییهایی اطلاق می شود که : -برای فروش در روال عادی عملیات در واحد نگهداری می شود . -بمنظور ساخت محصول یا ارائه خدمات در فرایند تولید قرار می گیرد . -بمنظور ساخت محصول یا ارائه خدمات خریداری شده و نگهداری می شود . -ماهیت مصرفی دارد و بطور غیر مستقیم در جهت فعالیت واحد مصرف می شود . -شش روش محاسبه بهای تمام شده موجودی ها عبارتند از : -اولین صادره از اولین وارده -میانگین موزون -شناسایی وی‍‍ژه -اولین صادره از آخرین وارده -خرده فروشی -موجودی پایه و روش های مورد قبول عنوان شده در استاندارد 8 ، روش های اولین صادره از اولین وارده ، میانگین موزون و شناسایی ویژه است و روش خرده فروشی زمانی مورد قبول خواهد بود که نتیجه به کار بردن آن با نتایج چهار روش ذکر شده مشابه باشد .
هزینه های انجام شده جهت تعمیرات دارائیهای ثابت به دو دسته تعمیرات اساسی وتعمیرات جزئی تقسیم می شود. تعمیرات اساسی که به حساب قیمت تمام شده دارائیهای ثابت منظور می گردد عبارتند از آن دسته از هزینه های انجام شده ای است که معرف بهسازی دارائی های ثابت بوده و باعث افزایش منافع آتی موجود(بشرح زیر) به میزان بیش از برآورد قبلی گردد : الف) افزایش عمر مفید دارائی ب) افزایش کارائی دارائی ج) بهبود اساسی در کیفیت بازدهی دارائی سایر تعمیرات دارائیهای ثابت که مشمول موارد فوق نباشد تعمیرات جزئی تلقی می گردد. اینگونه مخارج برای حفظ و نگهداری دارائی ثابت در شرایط عادی عملیاتی انجام می شود و در دوره وقوع بعنوان هزینه در حسابها ثبت می گردد .
می دانیم حساب های درآمد و هزینه از حساب های موقت بوده که در پایان هر سال باید بسته شده تا سود وزیان دوره مشخص گردد .حال اگر در اثر اشتباه یا تغییر رویه (روش) حسابداری ( مثلا :تغییر روش از نقدی به تعهدی )، درآمد یا هزینه ای مربوط به سال گذشته نباید بعنوان درآمد و هزینه دوره جاری محسوب شود بلکه در واقع تعدیل درآمد ها و هزینه های سال گذشته می باشد که منجر به تعدیل خالص دارایی های ابتدای دوره می شود . حال اگر در پایان سال گذشته صورت های مالی ارائه شده باشد ، باید صورت های مالی مقایسه ای سال قبل تجدید ارائه شوند در غیر این صورت باید اطلاعات ابتدای دوره تعدیل گردد
1)تائید یا حذف پیش نویس سند : پس از تنظیم پیش نویس سند ، امکان تائید یا حذف سند مربوطه توسط مقام مجاز مشخص شده وجود خواهد داشت . 2)تائید وصول مستندات : پس از طی کلیه مراحل تولید یک سند حسابداری ، پیش از نهایی شدن آن ، اداره دفترداری می بایست کلیه اسناد و مدارکی به استناد آنها سند حسابداری مربوط صادر شده است را رویت و در صورت کامل بودن وصول مستندات را تائید نماید . بدیهی است در صورت ناقص بودن مدارک ، این تائید انجام نگرفته و گزارش های مربوطه بمنظور پیگیری مدارک ارائه خواهد شد . 3)نهایی نمودن ،چاپ ، الصاق روکش سند با مستندات و بایگانی نمودن اسناد حسابداری . 4)ارسال اسناد به دستگاه بالاتر در صورت لزوم .
-تامین اعتبار :در این حالت تعهدی در حال شکل گرفتن است که بنا بر الزامات قانونی می بایست اعتبار آن وجود داشته و تامین شود . که می تواند عملیات پرداخت را به دنبال داشته باشد یا خیر. -تشخیص (ثبت کد) اعتبار : در این حالت ( که غالبا در خرید های نسیه و معوقه به وقوع می پیوندد ) ، تعهدی که پیش از آن تامین اعتبار گشته ، تعین و آماده پرداخت می شود . از این حالت نیز می توان در پیگیری استفاده موجود ها و ارتباط آنها با اعتبار خریداری شده نیز استفاده نمود و در پایان سال نیز تعیین نمود که موجودی پایان سال از محل کدام اعتبارات است .
به دلیل اینکه روش حسابداری حاکم بر عمده دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور تا پایان سال 87 ، روش نقدی بوده و مانع از شناسایی بسیاری از حساب ها به شکل واقعی خود شده اند (مانند : عدم شناسایی موجودی ها ، اموال ، بدهکاران و بستانکاران و....) در نتیجه شناسایی و ایجاد سوابق این اقلام از ابتدای سال جدید در اثر تغییر روش مستلزم اصلاح خالص دارایی های ابتدای دوره است که انتخاب تغییر روش منتج به صدور سند تعدیلات سنواتی ناشی از تغییر در رویه حسابداری می شود . انتخاب منابع برای موجودی ها نیز در تشخیص و اصلاح خالص دارایی های ابتدای سال به تفکیک دولتی و شبه تجاری اثرگذار است .
زیرا زمانی وجود کارشناس و قیمت گذاری اموال توجیه پذیر است که سوابق اموال در حال استفاده در دسترس نمی باشد. برآورد کارشناس در مورد قیمت اموال و عمر مفید باقی مانده آن ها خواهد بود . نکات زیر قابل تذکر است : -تاریخ کارشناسی به عنوان تاریخ بهره برداری اموال (تاریخ شروع محاسبه استهلاک ) در نظر گرفته می شود . -قیمت کارشناسی به عنوان قیمت جدید اموال در نظر گرفته شده و با این قمیت محاسبه استهلاک انجام می پذیرد . -عمر مفید برآوردی کارشناس از اموال بیش از عمر مفید اولیه آن مال نمی تواند باشد . -اگرروش استهلاک دارایی مورد نظر ( با توجه به قلم مشابه در ماده 151 ق. م .م ) خط مستقیم باشد ، کارشناس عمر مفید جدید برآوردی و اگر روش نزولی باشد ، نرخ جدید را ارائه می دهد . روش استهلاک قابل تغییر نیست .
در روش حسابداری نقدی رویداد مالی به هنگام دریافت / پرداخت در حسابها ثبت می گردد اما در روش حسابداری تعهدی رویداد مالی علاوه بر موقع دریافت / پرداخت در هنگام ایجاد تعهد نیز ثبت می شود. در روش حسابداری نقدی هدف از تهیه صورتهای مالی صرفاً ارائه اطلاعات درباره دریافت و پرداخت ها وجه نقد موسسه طی دوره مالی می باشد لیکن در روش حسابداری تعهدی ثمره هایی امکان پذیر ساختن سنجش عملکرد سازمان و موسسه می باشد که این کار را با شناسائی و اندازه گیری آثار مالی عملیات ، معاملات و رویدادهای مالی در دوره تحقق آنها به انجام می رساند. در این روش اطلاعاتی در مورد دارائیها و بدهیهای یک سازمان و تغییرات آن جمع آوری می شود که با حسابداری دریافت و پرداخت این اطلاعات به هیچ وجه قابل تامین نمی باشد.
هیچکدام زیرا بدلیل لزوم افزایش کنترلهای داخلی ضروری است صورت مغایرت بانکی توسط یکی از کارکنان امور مالی به استثنائ اشخاصی که مسئولیت صدور چک یا صدور سند حسابداری را دارند زیر نظر مدیر امور مالی تهیه شود
1- روش دائم با استفاده از سرفصل موجودی کالا ( طبقه بندی در سرفصل اقلام ترازنامه ای ) 2- روش ادواری با استفاده از سرفصل خرید کالا ( طبقه بندی در سرفصل اقلام سود وزیان )
طبق دستورالعمل وزارت دارائی طبقه بندی اقتصادی هزینه ها در 7 فصل بشرح ذیل می باشد: 1- هزینه های جبران خدمت کارکنان 2- استفاده از کالا وخدمات 3- هزینه های مالی و اجاره 4- یارانه 5- کمک های بلاعوض 6- رفاه اجتماعی 7- سایر هزینه ها
1- روش خط مستقیم 2- روش نزولی مضاعف 3- روش مجموع سنوات 4- روش آحاد تولید روش استهلاک نرم افزار بصورت مستقیم و 5 ساله می باشد.
1- روشفایفو 2- روش میانگین موزون ( متحرک و ثابت) 3- ارزشیابی ویژه روش های فایفو و ارزشیابی ویژه باعث می شود هزینه قیمت تمام شده ( اقلام سود وزیانی ) وموجودی پایان دوره ( اقلام ترازنامه ای ) بصورت واقعی نشان داده شود.
هزینه های انجام شده جهت تعمیرات دارائیهای ثابت به دو دسته تعمیرات اساسی وتعمیرات جزئی تقسیم می شود. تعمیرات اساسی که به حساب قیمت تمام شده دارائیهای ثابت منظور می گردد عبارتند از آن دسته از هزینه های انجام شده ای است که معرف بهسازی دارائی های ثابت بوده و باعث افزایش منافع آتی موجود(بشرح زیر) به میزان بیش از برآورد قبلی گردد: الف) افزایش عمر مفیددارائی ب) افزایش کارائی دارائی ج) بهبود اساسی در کیفیت بازدهی دارائی سایر تعمیرات دارائیهای ثابت که مشمول موارد فوق نباشد تعمیرات جزئی تلقی می گردد. اینگونه مخارج برای حفظ و نگهداری دارائی ثابت در شرایط عادی عملیاتی انجام می شود و در دوره وقوع بعنوان هزینه در حسابها ثبت می گردد
- تراز نامه - صورت سود و زیان - صورت سودوزیان جامع - صورت جریان وجوه نقد - یادداشتهای توضیحی
مجموعه ای از فرآیندها ، روشها ، دستورالعملها و مقررات و موانع و...... که به منظور حفاظت از دارائیها ، افزایش کارائی ، افزایش سود ، کاهش هزینه، جلوگیری از تبانی ، سرقت ، کاهش بازده ، کاهش ضایعات و................ ........ تدوین می گردد کنترلهای داخلی می نامند . برای مثال تقسیم کار و تفکیک وظایف ، استفاده از فرم های دارای سریال دار، و نگهداری وجوه در گاو صندوق و کنترل ورود و خروج افراد و کالا از جمله این موارد است
واحد حسابداری مدیریت که بخشی از سیستم اطلاعات مدیریت هر سازمان را تشکیل می دهد را می توان فرآیند تشخیص ، اندازه گیری ، تجمیع ، تجزیه تحلیل ، تهیه و تفسیر و ارائه اطلاعات مالی مورد استفاده مدیریت به منظور برنامه ریزی ، ارزیابی و کنترل عملیات یک سازمان تعریف کرد. حسابداری مدیریت ابزاری است جهت حصول اطمینان از استفاده بجا و مناسب منابع و برقراری سیستمی برای حساب دهی در مقابل ان ، به بیانی ساده حسابداری مدیریت ، حسابداری فعالیتهای برنامه ریزی ، کنترل و تصمیم گیری یک سازمان است
درامد عملیاتی عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه به جزئ موارد مرتبط با اورده صاحبان سرمایه ،‌که از فعالیتهای اصلی و مستمر واحدهای تجاری ناشی شده باشد . و شامل موارد ذیل می باشد: 1- فروش کالا 2- ارائه خدمات 3- استفاده دیگران از دارائیهای واحدتجاری
رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه رویدادهائی مطلوب و نامطلوبی است که بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تصویب صورتهای مالیرخ می دهد. و به دو گروه رویدادهای تعدیلی و رویدادهای غیر تعدیلی طبقه بندی می گردد. رویدادهای تعدیلی مستلزم تغییر ارقام قابل درج در صورتهای مالی است رویدادهای غیر تعدیلی باید در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی افشا شود.
طبق استاندارحسابداری شماره 2 ،جریانهای نقدی در صورت جریان وجوه نقد در 5 طبقه بشرح ذیل طبقه بندی می گردد: 1- فعالیتهای عملیاتی 2- بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی 3- مالیات بر درآمد 4- فعالیتهای سرمایه گذاری 5- فعالیتهای تامین مالی پرداخت نقدی طی دوره بابت مزایای پایان خدمت کارکنان تحت سر فصل« فعالیتهای عملیاتی » طبقه بندی می گردد.
خیر تغیرات مذکور تغیر در برآورد است تغییر در روش از طریق اصلاح و تعدیل مانده حسابهای اول دوره ذی ربط در صورتهای مالی منعکس می گردد.
این اقلام به عنوان یکی از عوامل تطبیق بین مانده اول دوره و پایان دوره وجه نقد در صورت جریان وجوه نقد منعکس می شود.
می دانیم حساب های درآمد و هزینه از حساب های موقت بوده که در پایان هر سال باید بسته شده تا سود وزیان دوره مشخص گردد .حال اگر دراثر اشتباه یا تغییر رویه (روش) حسابداری ( مثلا :تغییر روش از نقدی به تعهدی)،درآمد یا هزینه ای مربوط به سال گذشته نباید بعنوان درآمد و هزینه دوره جاری محسوب شود بلکه در واقع تعدیل درآمد ها و هزینه های سال گذشته می باشد که منجر به تعدیل خالص دارایی های ابتدای دوره می شود . حال اگر در پایان سال گذشته صورت های مالی ارائه شده باشد ، باید صورت های مالی مقایسه ای سال قبل تجدید ارائه شوند در غیراین صورت باید اطلاعات ابتدای دوره تعدیل گردد.
ایجاد و نگهداری مجموعه حسابها ، با سر فصلهای جداگانه برای هریک از انواع منابع ومصارف فعالیتهای مالی مرتبط با هم که به منظورخاصی دریافت وپرداخت میشوند که به آن اصطلاحاً حسابهای مستقل برای وجوه مستقل می گویند. به عبارت دیگر فعالیتهای مالی مرتبط با هم که دارای شرایط ذیل باشند تشکیل حسابهای مستقل برای وجوه مستقل را می دهند: 1) ازمنبع مالی خاصی تغذیه می شوند. 2) به صورت مجموعه حسابهای جداگانه با سر فصلهای مجزا از هم در دفاتر مالی ثبت و نگهداری می شوند. 3) همواره بین سرفصلهای حساب مربوط به هم توازن برقرارمی باشد. 4) منابع مربوط قابل مصرف درسایر حسابهای مستقل نمی باشند لذا تفاوت حسابهای مستقل با گروه حسابها در این است که گروه حساب منبع تامین مالی ندارد ولی حساب مستقل منبع تامین مالی دارد. در نظام نوین مالی ضمن استفاده از فهرست حسابهای واحد ، برای ایجاد حساب های مستقل بجای تکرار حسابهای اصلی برای هر منابع وجوه از حسابهای تفصیلی استفاده شده است لذا جهت رسیدن به تعریف وشرایط حساب مستقل، درکنار حسابهای اصلی (گروه حسابها، حسابهای کل ، معین ، جزء معین) حساب تفصیل (2) تحت عنوان شناسه فعالیت مورد استفاده قرار می گیرد: این حساب که مهمترین ویژگی نظام دفترداری را تشکیل می دهد و امکان ردیابی و کنترل و اخذ انواع گزارشهای بودجه ای ، برنامه ای و مالی و مدیریتی و امکان تفریغ بودجه را فراهم خواهد نمود از 7 لایه و 26 کاراکتر تشکیل شده است .
می دانیم حساب های موقت شامل حساب های درآمد تحقق یافته و هزینه های تحمل شده هستند . لذا این دو حساب را باید در دو گروه فعالیتهای دولتی و شبه تجاری طبقه بندی و سپس اقدام به بستن آن ها نمود .در فعالیتهای دولتی ،درآمد عبارت است از " اعتبارات دریافتی از دولت " که این حساب با حساب " تغییر در خالص داراییهای دولتی بسته می شود یعنی : اعتبارات دریافتی از دولت – هزینهای(بدهکار) و تغییر در خالص داراییهای دولتی (بستانکار ) می شوند . در مورد هزینه هایی که از محل اعتبارات جاری متحمل شده اند نیز باید گفت که حساب تغییر در خالص درایی های دولتی (بدهکار ) و حساب هزینه(بستانکار) خواهد . مانده بستانکار حساب تغییر در خالص داراییهای دولتی بیانگر سود (افزایش در خالص دارایی های دولتی) ومانده بدهکار آن بیانگر زیان (کاهش در خالص دارایی های دولتی ) خواهد بود .افزایش یا کاهش خالص دارایی های دولتی ( سود یا زیان ناشی ار فعالیت های دولتی ) با حساب خالص دارایی های انباشته پایان سال دولتی بسته خواهد شد. در فعالیت های شبه تجاری ، درآمد شبه تجاری معادل درآمد اختصاصی مرکز خواهد بود که با حساب تغییر درخالص دارایی ها ی شبه تجاری بسته خواهد شد .هزینه هایی که به عنوان هزینه های شبه تجاری طبقه بندی شده اند ، با حساب تغییر در خالص دارایی های شبه تجاری بسته خواهند شد . مانده این حساب که بیانگر سود یا زیان ناشی از فعالیتهای شبه تجاری است با حساب خالص دارایی های انباشته پایان سال بسته خواهد شد.
هزینه هایی که تحقق یافته اند و قرار است در سال آتی پرداخت شوند را به دو گروه کلی می توان تفکیک نمود: - هزینه هایی که میزان مبلغ و زمان آن قطعی بوده که در این حالت به حساب بستانکاران خواهد رفت. - هزینه هایی که میزان مبلغ و زمان آن قطعی نبوده وکه در این حالت باید به حساب ذخایر منظور شوند. قابل ذکر است که در سال آتی و در زمان تسویه بدهی مذکور ، از حساب های فوق باید تصفیه شوند.
تغییر شماره طرح برای تغییر شماره یک طرح، در سیستم طرح(موافقنامه) ، در منوی مشخصات اولیه بر روی آیتم "تغییر شماره طرح " کلیک می کنیم و در فرمی که باز می شود بر روی طرح مورد نظر با توجه به ستون سال کلیک می کنیم تا طرح انتخاب شود . سپس در پایین صفحه ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کرده و شماره طرح را تغییر میدهیم. با توجه به ستون سال که مشخص کننده سال مالی است تمام اسناد مربوط به آن طرح در همان سال مالی مربوطه با شماره طرح جدید در سیستم نشان داده می شود. نکته: در ابتدای سال مالی جدید ابتدا طرح را با سال مالی جدید انتقال داده و سپس شماره طرح را تغییر میدهیم.
ثبت تعهدات تا سقف تخصیص از حسابها و اسناد پرداختنی باید استفاده كرد و بیشتر از سقف تخصیص را از ذخیره هزینه ها تحقق یافته
این امر عمدتاً به دلیل عدم گزارشگیری صحیح در انتخاب سرفصلها خواهد بود. برای مثال ممکن است در گزارش دفتر روزنامه برای علی الحساب به جای اینکه گزارش مربوط به سرفصل بودجه ای علی الحساب گرفته شود، سرفصل اصلی علی الحساب گزارشگیری می شود.
این مورد به این خاطر است که ممکن است منبع تأمین اعتبار یا فصل سرمایه گذاری و یا طرح دو علی الحساب ثبت شده ، متفاوت باشند.
ثبت تعهدات تا سقف تخصیص از حسابها و اسناد پرداختنی باید استفاده كرد و بیشتر از سقف تخصیص را از ذخیره هزینه ها تحقق یافته
طبق دستورالعمل حسابداری با رویكرد تعهدی هنگام ثبت تعهدات باید كسورات متفرقه آن مانند پیش پرداخت كسر و سپس تعهدات ثبت و نگهداری شود در غیر اینصورت هنگام پرداخت وضعیت به دلیل ایجاد تعهد مازاد باید برای كسر پیش پرداخت به جای سرفصل دارایی در جریان تكمیل از سرفصل تعهدات استفاده نمود
چنانچه پس از دریافت مغایرت بانکی هر حساب ، آن را آرشیو نمائید . در صورت بروز مشکل در مغایرتهای ماه بعد می توانید از آرشیو ذخیره شده ، استفاده نموده و اطلاعات صحیح قبلی را بازیابی نمائید.
تأیید و ارسال کلیه اسناد مرتبط تا تاریخ مدنظر از صدور چک – صورتحساب بانکی حساب مرتبط – در اختیار داشتن مانده بانک مورد نظر تا تاریخ مغایرت بانکی جهت مقایسه مانده ها
این مبالغ زمانی در گزارشات اعتباری وارد می‎شوند که شرایط زیر را دارا باشند: 1) ثبت‎های بودجه‎ای درست ثبت شده باشند. 2) طرح و منبع و پروژه و فصول مربوطه در سند ثبت شده باشد. 3) پرداختها سنواتی نباشند.
این اسناد ممکن است که در آن‎ها قراردادی ثبت نشده باشد یا اینکه یک قرارداد دوبار تعریف شده باشد و قرارداد دوم را گزارش بگیرند در حالی که در سند قرارداد اول ثبت شده است.

اگر پاسخ سوال خود را پیدا نکردید، می توانید اینجا از ما بپرسید