صنایع فناوری طراحان بهینه

درخواست خرید یا دموی نرم افزار

پایداری و اطلاعات سدها

ثبت و نگه داری اطلاعات سد، اطلاعات نیروگاهی، هواشناسی، سیلاب، اتفاقات روزانه

ارسال درخواست
کارگزینی، حقوق و دستمزد

اشخاص، تشکیلات، فرمول نویسی، کارگزینی، کارمندی، کارگری، 20 رتبه ای

ارسال درخواست
سیستم حسابداری

تعریف کدینگ، صدور سند پویا، قطعی و دایم، کپی سند،بانک، خزانه داری، صورت های مالی

ارسال درخواست
اموال و دارایی ها

ثبت و جمع داری اموال و دارایی، استهلاک، گروه فرعی واصلی

ارسال درخواست