صنایع فناوری طراحان بهینه

  محصولات نرم افزاری طراحان بهینه

نرم افزار های مالی و اداری طراحان بهینه

با نرم افزار های مالی و اداری طراحان بهینه عملکرد خود را بهینه کنید

اتوماسیون اداری کاتب

کارتابل، گردش کار، آرشیو، جستجو، دبیرخانه، دفتر تلفن، چارت سازمانی

اطلاعات بیشتر
حسابداری دولتی

ذیحسابی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای

اطلاعات بیشتر
گزارش ساز

گزارشات پویا، پارامتریک، سلسله مراتبی، داشبورد Big Data

اطلاعات بیشتر
انبار و کنترل موجودی

انبار و حسابداری، تعدیلات، انبار گردانی، کاردکس، قطعی، امانی

اطلاعات بیشتر
اموال و دارایی ها

ثبت و جمع داری اموال و دارایی، استهلاک، گروه فرعی واصلی

اطلاعات بیشتر
سیستم حسابداری

تعریف کدینگ، صدور سند پویا، قطعی و دایم، کپی سند،بانک، خزانه داری، صورت های مالی

اطلاعات بیشتر
کارگزینی، حقوق و دستمزد

اشخاص، تشکیلات، فرمول نویسی، کارگزینی، کارمندی، کارگری، 20 رتبه ای

اطلاعات بیشتر
پایداری و اطلاعات سدها

ثبت و نگه داری اطلاعات سد، اطلاعات نیروگاهی، هواشناسی، سیلاب، اتفاقات روزانه

اطلاعات بیشتر