صنایع فناوری طراحان بهینه

نتایج جستجو برای واژه : اصلاحیه

مهلت جذب اعتبارات عمرانی تا پایان شهریور تمدید شد
21/07/2018 04:32:00 ب.ظ

مهلت جذب اعتبارات عمرانی تا پایان شهریور تمدید شد اطلاعات بیشتر

استعلام از دیوان محاسبات وجوه مصرف نشده - حسابداری تعهدی
25/05/2016 10:48:11 ق.ظ

استعلام دیوان محاسبات استان کرمان در خصوص اصلاحیه مواد 63 و64 قانون محاسبات عمومی کشور و وصولی خزانه معین استانها از محل اعتبارات سال 1394 در سال جاری. اطلاعات بیشتر

ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی در مورد چیست؟
07/03/2016 04:09:00 ب.ظ

ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی: ۱-نظارت بر امورمالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها . اطلاعات بیشتر

ذیحساب کیست؟
29/02/2016 10:32:00 ق.ظ

مأموری است که بموجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرائی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود اطلاعات بیشتر