صنایع فناوری طراحان بهینه

نتایج جستجو برای واژه : کنترل حساب

نحوه کنترل حساب ها در حسابداری تعهدی
29/02/2016 10:32:00 ق.ظ

با تغییر نظام حسابداری از رویکرد نقدی به تعهدی کنترل حساب ها نیز تغییر کرده است برای این منظور و رفع ابهامات در کنترل حساب ها روش هایی جهت بررسی و کنترل آنها پیشنهاد گردیده است اطلاعات بیشتر